Rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Kansainvälisen Mirjam Helin -laulukilpailun rekisteriseloste

EU:n tietosuoja-asetus, 2016/679, voimaan 25.5.2018
liite tietosuojaselosteeseen

Rekisterinpitäjä

Suomen Kulttuurirahasto sr (säätiö)
0116947-3
Bulevardi 5 A, 00120 Helsinki
puhelin + 358 9 612 810
sähköposti yleisinfo@skr.fi tai etunimi.sukunimi@skr.fi

Rekistereistä vastaava henkilö

Susanna Pettersson, toimitusjohtaja
yhteystiedot yllä
sähköposti etunimi.sukunimi(at)skr.fi

Peruste

Peruste tietojen keräämiseen on osittain oikeutettu etu (kilpailijat, tuomarit ja muut toimijat) ja osittain suostumus (mm. lippujen ostajat asiakkaina). Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään internetsivujen kautta taikka yksityisistä ja/tai julkisista rekistereistä. Tietoja saadaan myös Suomen Kulttuurirahaston muista rekistereistä.

Käyttötarkoitus

Tietoja tarvitaan kilpailun järjestämiseen ja siitä tiedottamiseen.

Rekisterin sisältö

Rekisteri sisältää kilpailijoiden, tuomareiden ja muiden toimijoiden nimet ja yhteystiedot. Kilpailijoiden osalta rekisteri saattaa sisältää myös tietoja aikaisemmista muista kilpailuista sekä urasta yleensä. Majoittajien osalta voidaan kerätä muita, erikseen heille ilmoitettavia tietoja.

Muiden henkilöiden (asiakkaat) osalta kerätään nimi- ja yhteystiedot.

Rekisteri on ainoastaan sähköisessä muodossa. Sähköiset ilmoittautumislomakkeet tulostetaan paperille.

Tietojen säilytys

Kilpailijoiden ja muiden toimijoiden tiedot säilytetään 10 vuotta kunkin kilpailun päättymisestä lukien. Kunkin kilpailun osalta osallistujien tulostetut ilmoittautumislomakkeet ja tulokset sekä tuomariston kokoonpano (vain nimet) säilytetään ikuisesti.

Asiakkaiden tiedot säilytetään asiakkuussuhteen ajan.

Henkilötietojen siirto tai luovutus

Tietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin.

Kilpailun järjestämistä ja tiedottamista varten yhteystietoja voidaan luovuttaa Suomen Kulttuurirahastoon asiakkuussuhteessa oleville, ammattimaista sähköpostiviestintää  (nykyisin Koodiviidakko) taikka painotoimintaa harjoittaville yrityksille.

Rekisteröidyn pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Hänellä on myös oikeus vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää harkitsemansa lisätiedot pyynnön esittäjän henkilöllisyyden vahvistamiseksi.

Pyyntöön vastataan kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Samassa ajassa ilmoitetaan mahdollisesta määräajan pidentämisestä ja viivästymisen syistä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus tietojensa rekisteröimiseen.

Käsittelyn rajoittaminen

Käsittelyä on rajoitettu (kts. alla).

Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Automaattinen päätöksenteko

Rekisteriä ei käytetä automaattisen päätöksenteon pohjana ilman erikseen pyydettävää nimenomaista suostumusta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmät:

Sähköinen rekisteri on rekisterinpitäjän omistamalla, kilpailun pääsihteerin käytössä olevalla tietokoneella, johon kenelläkään muulla ei ole pääsyä. Tietokoneen loki on seurattavissa. Pääsihteerillä on työsopimukseen perustuva salassapitovelvollisuus.

Paperiarkisto:

Paperisena säilytettävä arkistoaineisto säilytetään rekisterinpitäjän arkistossa, arkisto-ohjeen mukaisesti.

Kulunvalvonta:

Rekisterinpitäjän tiloissa on kulunvalvonta.

Katso myös Suomen Kulttuurirahaston tietosuojaseloste.

Pysy nuotissa - tilaa uutiskirjeemme!

Tilaa

Siirry takaisin sivun alkuun